Course curriculum

 • 1

  Phần 1: Bắt đầu

  • Bắt đầu

  • Mục tiêu Khóa học

 • 2

  Phần 2: Ba yếu tố chính gây nên sự phản đối của khách hàng

  • Sự hoài nghi

  • Sự hiểu lầm

  • Sự trì hoãn

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Hãy coi sự phản đối của khách hàng là cơ hội

  • Hãy coi sự phản đối của khách hàng là cơ hội

  • Chuyển sự phản đối thành một câu hỏi

  • Chuyển sự phản đối thành lý do mua hàng

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Hiểu rõ nguyên nhân của sự phản đối

  • Hiểu rõ nguyên nhân của sự phản đối

  • Đặt câu hỏi thích hợp

  • Các phản đối phổ biến

  • Các chiến thuật cơ bản

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Tìm ra điểm đồng ý với khách hàng

  • Tìm ra điểm đồng ý với khách hàng

  • Mô tả các tính năng và lợi ích

  • Xác định vị thế bán hàng duy nhất của bạn

  • Đồng ý với sự phản đối để bán hàng

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Hãy để khách hàng tự xử lý phản đối của họ

  • Hãy để khách hàng tự xử lý phản đối của họ

  • Hiểu rõ vấn đề của khách hàng

  • Vô hiệu hoá sự phản đối của khách hàng

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Giảm bớt sự phản đối của khách hàng

  • Giảm bớt sự phản đối của khách hàng

  • Chủ động nói trước về những phản đối phổ biến

  • Những nhu cầu ẩn dấu bên trong sự phản đối

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 8

  Phần 8: Những phản đối chưa được nói ra

  • Những phản đối chưa được nói ra

  • Cách tìm ra “Lý do thực sự”

  • Làm sáng tỏ các phản đối của khách hàng

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Năm bước để xử lý phản đối của khách hàng

  • Năm bước để xử lý phản đối của khách hàng

  • Mong đợi sự phản đối

  • Đón nhận sự phản đối

  • Xác nhận sự phản đối

  • Trả lời đầy đủ

  • Bù trừ lợi ích

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10: Những việc nên và không nên làm

  • Những việc nên và không nên làm

  • Những việc nên làm

  • Những việc không nên làm

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 11

  Phần 11: Hoàn tất giao dịch

  • Hoàn tất giao dịch

  • Biết khi nào cần chốt giao dịch

  • Kỹ thuật chốt giao dịch hiệu quả

  • Sức mạnh của sự bảo đảm

  • Những điều cần nhớ

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Kết thúc

  • Kết thúc

  • Ngôn từ trí tuệ

  • Bài học kinh nghiệm