Course curriculum

  • 1

    Phần 1: Mở đầu

    • Mục tiêu khóa học

  • 2

    Phần 3: Những nhân viên nên bị chấm dứt hợp đồng (I)

    • Những nhân viên nên bị chấm dứt hợp đồng (I)