Nội dung khóa học

 • 1

  Phần 1: Mở đầu

  • Mở đầu

  • Mục tiêu khoá học

 • 2

  Phần 2: Định nghĩa về Quản lý hợp đồng

  • Định nghĩa về Quản lý hợp đồng

  • Quản lý hợp đồng là gì?

  • Các loại hợp đồng

  • Các yếu tố của hợp đồng

  • Rủi ro của việc quản lý hợp đồng kém

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Pháp luật và Đạo đức trong Quản lý hợp đồng

  • Pháp luật và Đạo đức trong Quản lý hợp đồng

  • Luật Hợp đồng I

  • Luật Hợp đồng II

  • Định nghĩa Đạo đức Quản lý hợp đồng

  • Vi phạm đạo đức

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Các yêu cầu về Quản lý hợp đồng

  • Các yêu cầu về Quản lý hợp đồng

  • Lựa chọn Nhà thầu tiềm năng

  • Công nghệ và Hồ sơ mời thầu (RFPs)

  • Tính toán giá trị

  • Đưa ra lựa chọn

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Cách soạn thảo một hợp đồng

  • Cách soạn thảo một hợp đồng

  • Hợp đồng mẫu và Phần mềm

  • Tuân thủ

  • Ngôn ngữ diễn đạt

  • Rủi ro của sự không tuân thủ

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Đàm phán hợp đồng

  • Đàm phán hợp đồng

  • Hãy chuẩn bị

  • Sắp xếp các điều khoản theo thứ tự ưu tiên

  • Duy trì sự chuyên nghiệp

  • Thực hiện hợp đồng

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Đánh giá hiệu suất

  • Đánh giá hiệu suất

  • Hiệu suất nào có thể được đánh giá

  • Tạo ra các chỉ số đo lường

  • Đo lường hiệu quả

  • Cải thiện hiệu quả

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 8

  Phần 8: Mối quan hệ

  • Mối quan hệ

  • Phẩm chất của mối quan hệ hiệu quả

  • Các cạm bẫy của mối quan hệ

  • Tạo dựng lòng tin

  • Duy trì mối quan hệ

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Sửa đổi hợp đồng

  • Sửa đổi hợp đồng

  • Dòng màu đỏ và đường gạch ngang

  • Điều khoản thay thế

  • Mô tả các sửa đổi

  • Trạng thái sửa đổi

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10: Tiến hành kiểm toán

  • Tiến hành kiểm toán

  • Tại sao phải kiểm toán?

  • Lên kế hoạch

  • Thiết lập các thủ tục

  • Điều tra và báo cáo

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 11

  Phần 11: Gia hạn hợp đồng

  • Gia hạn hợp đồng

  • Sự tham gia của các bên liên quan

  • Đánh giá thẩm định lại

  • Kiểm tra độ chính xác và thay đổi

  • Cập nhật hoặc huỷ bỏ

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Tổng kết

  • Tổng kết

  • Ngôn ngữ từ trí tuệ

 • 13

  KIỂM TRA CUỐI KHÓA

  • Kiểm tra cuối khóa