Course curriculum

 • 1

  Phần 1: Bắt đầu

  • Bắt đầu

  • Mục tiêu Khoá học

 • 2

  Phần 2: Khái niệm cơ bản (I)

  • Phần 2: Khái niệm cơ bản (I)

  • Quản lý Hiệu suất là gì?

  • Làm thế nào để Quản lý Hiệu suất?

  • Công cụ hỗ trợ

  • Tình huống Nghiên cứu I

  • Tình huống Nghiên cứu II

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Khái niệm cơ bản (II)

  • Khái niệm cơ bản (II)

  • Quy trình 3 giai đoạn của sự thay đổi

  • Các phương pháp đánh giá

  • Đánh giá hiệu suất

  • Tình huống Nghiên cứu I

  • Tình huống Nghiên cứu II

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Thiết lập mục tiêu

  • Thiết lập mục tiêu

  • Thiết lập mục tiêu SMART

  • Mục tiêu cụ thể

  • Mục tiêu có thể đo lường được

  • Mục tiêu có thể đạt được

  • Mục tiêu thực tế

  • Mục tiêu có hạn định

  • Theo dõi Kết quả

  • Tình huống Nghiên cứu I

  • Tình huống Nghiên cứu II

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Thiết lập mục tiêu Hiệu suất

  • Thiết lập mục tiêu Hiệu suất

  • Hoạch định Chiến lược

  • Phân tích công việc

  • Thiết lập mục tiêu

  • Tạo động lực

  • Tình huống Nghiên cứu I

  • Tình huống Nghiên cứu II

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Phản hồi 360 độ

  • Phản hồi 360 độ

  • Phản hồi 360 độ là gì?

  • Đánh giá hiệu suất truyền thống

  • Thành phần tham gia

  • Tình huống Nghiên cứu I

  • Tình huống Nghiên cứu II

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Đánh giá năng lực

  • Đánh giá năng lực

  • Xác định năng lực cần đánh giá

  • Thực hiện đánh giá

  • Đích đến cuối cùng

  • Tình huống Nghiên cứu I

  • Tình huống Nghiên cứu II

  • Câu hỏi ôn tập

 • 8

  Phần 8: Chu kỳ học tập trải nghiệm của Kolb

  • Chu kỳ học tập trải nghiệm của Kolb

  • Trải nghiệm

  • Quan sát

  • Khái niệm hóa

  • Thử nghiệm

  • Tình huống Nghiên cứu I

  • Tình huống Nghiên cứu II

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Tạo động lực

  • Tạo động lực

  • Các yếu tố cốt lõi

  • Động lực Tổ chức

  • Xác định Động lực Cá nhân

  • Đánh giá và Điều chỉnh

  • Tình huống Nghiên cứu I

  • Tình huống Nghiên cứu II

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10: Nhật ký Hiệu suất

  • Nhật ký Hiệu suất

  • Ghi lại các mục tiêu và thành tích

  • Liên kết với nhân viên hoặc người quản lý của bạn

  • Thực hiện huấn luyện về hiệu suất

  • Theo dõi

  • Tình huống Nghiên cứu I

  • Tình huống Nghiên cứu II

  • Câu hỏi ôn tập

 • 11

  Phần 11: Tạo kế hoạch hiệu suất

  • Tạo kế hoạch hiệu suất

  • Thiết lập Mục tiêu

  • Kết quả mong muốn

  • Ưu tiên

  • Đo lường

  • Đánh giá

  • Tình huống Nghiên cứu I

  • Tình huống Nghiên cứu II

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Kết thúc

  • Kết thúc

  • Những câu nói hay

  • Bài học kinh nghiệm: