Nội dung khóa học

 • 1

  Phần 1: Giới thiệu khóa học

  • Dẫn dắt chủ đề và Cấu trúc khóa học

 • 2

  Phần 2: Lợi ích & Thách thức của làm việc cộng tác trong thời đại số

  • Định nghĩa về làm việc cộng tác

  • Cộng tác trong công việc: Đặc điểm & Phân loại

  • Tầm quan trọng & Lợi ích của làm việc cộng tác

  • Thách thức của làm việc cộng tác

  • Làm việc cộng tác trong môi trường số

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: 10 Biện pháp để cộng tác hiệu quả

  • Hướng về mục tiêu chung

  • Hiểu về hiện trạng

  • Làm việc trong môi trường đa văn hóa

  • Xây dựng mối quan hệ tích cực

  • Chia sẻ và phản hồi hiệu quả

  • Lựa chọn người phù hợp tham gia

  • Thiết lập rõ vai trò và trách nhiệm

  • Gắn kết các thành viên

  • Tổ chức các cuộc họp hiệu quả

  • Brainstorming

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Sử dụng công cụ số trong làm việc cộng tác

  • Công cụ số trong làm việc cộng tác là gì?

  • Lợi ích của nắm bắt được các công cụ số trong làm việc cộng tác

  • Công cụ số cho trao đổi công việc: Email

  • Công cụ số cho họp trực tuyến: Team, Zoom, Google Meet, Skype

  • Công cụ số cho chia sẻ dữ liệu: Google drive, Dropbox

  • Công cụ số cho quản lý dự án: Trello, MS Project và Jira

 • 5

  Tổng kết

  • Tổng kết khóa học