Course curriculum

 • 1

  Phần 1: Mở đầu

  • Giới thiệu khóa học

 • 2

  Phần 2: Giải quyết vấn đề toàn diện: Vai trò và yêu cầu đối với nhà quản lý

  • 1.1 Điều gì tạo nên sự khác biệt ở các tổ chức vượt trội?

  • 1.2 Vấn đề là gì? Các vấn đề nhà quản lý cần giải quyết

  • 1.3 Giải quyết vấn đề toàn diện – Yêu cầu đối với người quản lý

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Giải quyết vấn đề dành cho nhà quản lý

  • 2.1 Vấn đề & 2 cấp độ giải quyết vấn đề

  • 2.2.1 Yêu cầu khi giải quyết Vấn đề cấp độ 1

  • 2.2.2 Quy trình giải quyết vấn đề cấp độ 1

  • 2.2.3 Mẹo hay khi giải quyết vấn đề cấp độ 1

  • 2.3.1 Yêu cầu khi giải quyết vấn đề cấp độ 2

  • 2.3.2 Quy trình giải quyết vấn đề cấp độ 2

  • 2.3.3 Mẹo hay khi giải quyết vấn đề cấp độ 2

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề của bộ phận/đơn vị

  • 3.1 Chuẩn hoá: tiêu chuẩn, quy trình, công cụ

  • 3.2 Nâng cao năng lực: đào tạo, huấn luyện, kèm cặp

  • 3.3 Trao quyền: lựa chọn, trao quyền, kiểm soát

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Bài kiểm tra cuối khoá

  • Câu hỏi