Nội dung khóa học

 • 1

  Phần 1: Mở đầu

  • Mở đầu

  • Mục tiêu khóa học

 • 2

  Phần 2: Hiểu biết về ngôn ngữ bán hàng

  • Hiểu biết về ngôn ngữ bán hàng

  • Các hình thức bán hàng

  • Các phương pháp bán hàng phổ biến

  • Một số thuật ngữ trong bán hàng

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện cuộc gọi

  • Chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện cuộc gọi

  • Xác định khách hàng tiềm năng

  • Thực hiện phân tích nhu cầu

  • Tạo ra các giải pháp tiềm năng

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Mở đầu một cách sáng tạo

  • Mở đầu một cách sáng tạo

  • Nguyên tắc mở đầu cơ bản cho cuộc gọi chào hàng

  • Biến cuộc gọi làm quen thành cuộc gọi chào hàng

  • Mở đầu từ sự giới thiệu

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Thực hiện thuyết trình bán hàng

  • Thực hiện thuyết trình bán hàng

  • Tính năng và lợi ích

  • Trình bày vị thế bán hàng độc nhất của bạn

  • Câu hỏi duy nhất mà mọi khách hàng đều muốn được trả lời

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Xử lý sự phản đối của khách hàng

  • Xử lý sự phản đối của khách hàng

  • Các loại phản đối phổ biến

  • Chiến thuật cơ bản

  • Chiến thuật nâng cao

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Chốt giao dịch

  • Chốt giao dịch

  • Hiểu khi nào cần chốt giao dịch

  • Kỹ thuật chốt giao dịch hiệu quả

  • Những điều cần nhớ

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 8

  Phần 8: Theo dõi để duy trì mối quan hệ với khách hàng

  • Theo dõi để duy trì mối quan hệ với khách hàng

  • Cảm ơn khách hàng

  • Giải quyết các vấn đề về dịch vụ khách hàng

  • Giữ mốiliên hệ với khách hàng

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Thiết lập mục tiêu

  • Thiết lập mục tiêu

  • Tầm quan trọng của các mục tiêu bán hàng

  • Thiết lập mục tiêu SMART

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10: Quản lý dữ liệu bán hàng

  • Quản lý dữ liệu bán hàng

  • Chọn hệ thống quản trị dữ liệu phù hợp

  • Sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu số

  • Sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu thủ công

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 11

  Phần 11: Sử dụng Bảng triển vọng bán hàng

  • Sử dụng Bảng triển vọng bán hàng

  • Bố cục của một Bảng triển vọng bán hàng

  • Cách sử dụng Bảng triển vọng bán hàng

  • Một ngày cùng với Bảng triển vọng bán hàng

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Kết thúc

  • Kết thúc

  • Những câu nói hay