Nội dung khoá học

 • 1

  Phần 1: Bắt đầu

  • Bắt đầu

  • Mục tiêu khóa học

  • Bài tập trước khi học

 • 2

  Phần 2: Chiến thắng sự trì hoãn (I)

  • Chiến thắng sự trì hoãn (I)

  • Ăn một con ếch!

  • Cứ làm thôi 1

  • Quy tắc 15 phút

  • Chia nhỏ

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Chiến thắng sự trì hoãn (II)

  • Chiến thắng sự trì hoãn (II)

  • Xóa bỏ những thứ gây sao nhãng

  • Bắt đầu với những việc nhỏ

  • Tự thưởng cho bản thân

  • Đặt thời hạn thực tế

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Thiết lập mục tiêu 4P

  • Thiết lập mục tiêu 4P

  • Các mục tiêu cần phải Tích cực

  • Các mục tiêu cần phải Cá nhân

  • Các mục tiêu cần phải có khả năng thực hiện

  • Các mục tiêu cần có thứ tự ưu tiên

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Cải thiện động lực

  • Cải thiện động lực

  • Nhớ những khoảnh khắc đỉnh cao

  • Viết ra các mục tiêu của bạn

  • Sử dụng Game hóa

  • Theo dõi tiến trình

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Quản lý thời gian thông minh

  • Quản lý thời gian thông minh

  • Ma trận Công việc khẩn cấp/ quan trọng

  • Quy tắc 80/20

  • Sử dụng lịch

  • Tạo một thói quen

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Các mẹo để hoàn thành công việc

  • Các mẹo để hoàn thành công việc

  • Quy tắc 1 phút

  • Quy tắc 5 phút

  • Chia nhỏ các công việc lớn

  • Sử dụng công nghệ

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 8

  Phần 8: Tăng năng suất của bạn

  • Tăng năng suất của bạn

  • Lặp lại những công việc hiệu quả

  • Gia tăng tốc độ

  • Loại bỏ từ “bạn nên” trong từ điển

  • Xây dựng thành công

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Đặc điểm của Danh sách “Những việc cần làm”

  • Đặc điểm của Danh sách “Những việc cần làm”

  • Tập trung vào việc quan trọng

  • Phân chia, Chặn, Giải quyết

  • Biến nó thành thói quen

  • Lên kế hoạch trước

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10: Mục tiêu thông minh

  • Mục tiêu thông minh

  • Cụ thể (Specific)

  • Đo lường được (Measurable)

  • Có thể đạt được (Attainable)

  • Thực tế (Realistic)

  • Khung thời gian

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 11

  Phần 11: Sẽ có những sai lầm

  • Sẽ có những sai lầm

  • Chấp nhận nó

  • Vượt qua sai lầm

  • Thích nghi và rút kinh nghiệm

  • Nếu cần, hãy yêu cầu giúp đỡ

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Kết thúc

  • Kết thúc

  • Những câu nói hay

  • Những điều đã học được từ khóa học

 • 13

  Kiểm tra cuối khóa

  • Kiểm tra cuối khóa