Nội dung khóa học

 • 1

  Phần 1: Mở đầu

  • Mở đầu

  • Mục tiêu khóa học

 • 2

  Phần 2: Hiểu về lưu trữ

  • Hiểu về lưu trữ

  • Quản lý lưu trữ là gì?

  • Định nghĩa lưu trữ

  • Văn thư và lưu trữ

  • Vòng đời

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Quản lý các lưu trữ

  • Quản lý các lưu trữ

  • Đâu là và không phải là một lưu trữ?

  • Các chương trình lưu trữ

  • Các hệ thống quản lý

  • Phát triển các tiêu chuẩn

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Bối cảnh I

  • Bối cảnh I

  • Các kỹ thuật trong phân tích lưu trữ

  • Thu thập thông tin

  • Các nhu cầu của tổ chức

  • Các nhu cầu pháp lý

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Bối cảnh II

  • Bối cảnh II

  • Quy trình thông thường

  • Quy trình sáng tạo

  • Phân tích hệ thống

  • Khảo sát lưu trữ

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Phân loại

  • Phân loại

  • Theo chức năng

  • Ưu tiên

  • Đánh giá và xem xét

  • Phát triển một công cụ

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Hệ thống giấy tờ

  • Hệ thống giấy tờ

  • Sắp xếp và phân nhóm

  • Xây dựng các tập hồ sơ

  • Sơ cấp và trung cấp

  • Siêu dữ liệu

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 8

  Phần 8: Lưu trữ điện tử

  • Lưu trữ điện tử

  • Phân loại

  • Thư mục và danh mục

  • Phân nhóm

  • Siêu dữ liệu

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Hệ thống lai

  • Hệ thống lai

  • Quy trình thông thường

  • Quy trình sáng tạo

  • Thiết kế

  • Giới hạn

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10: Thẩm định & Hệ thống

 • 11

  Phần 11: Bảo quản lưu trữ

  • Bảo quản lưu trữ

  • Giấy tờ

  • Điện tử

  • Tạo văn thư

  • Chuyển đổi

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Tổng kết

  • Tổng kết

  • Ngôn ngữ từ trí tuệ

 • 13

  KIỂM TRA CUỐI KHÓA

  • Kiểm tra cuối khóa