Course curriculum

 • 1

  Phần 1: Bắt đầu

  • Bắt đầu

  • Mục tiêu khoá học

 • 2

  Phần 2: Xác định nhân tài

  • Xác định nhân tài

  • Quản lý nhân tài là gì?

  • Các loại tài năng

  • Xác định Kiến thức và Kỹ năng

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Hiểu về quản lý nhân tài

  • Hiểu về quản lý nhân tài

  • Nguyên tắc quản lý nhân tài

  • Lợi ích và Tầm quan trọng

  • Thách thức

  • Các yếu tố chính để phát triển một chiến lược thành công

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Quản lý hiệu suất

  • Quản lý hiệu suất

  • Xác định quản lý hiệu suất

  • Lợi ích

  • Cách thức duy trì động lực làm việc của nhân viên

  • Nghiên cứu Tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Đánh giá nhân tài

  • Đánh giá nhân tài

  • Phản hồi 360 độ

  • Định chuẩn tài năng

  • Duy trì lực lượng lao động hiệu quả

  • Hướng đến tương lai

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Quy hoạch nhân sự kế cận & phát triển sự nghiệp

  • Quy hoạch nhân sự kế cận & phát triển sự nghiệp

  • Hoạch định nhân sự kế cận là gì?

  • Xây dựng kế hoạch

  • Thực hiện kế hoạch

  • Vượt qua rào cản

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Sự gắn kết

  • Sự gắn kết

  • Sự gắn kết của nhân viên

  • Tạo sự gắn kết

  • Mức độ ảnh hưởng

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 8

  Phần 8: Đánh giá năng lực

  • Đánh giá năng lực

  • Xác định năng lực cần đánh giá

  • Thực hiện

  • Đích đến cuối cùng

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Kèm cặp, đào tạo và phát triển

  • Kèm cặp, đào tạo và phát triển

  • Thiết lập mục tiêu

  • Phát triển các giải pháp

  • Đưa ra phản hồi

  • Kết thúc

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10: Những điều nên và không nên làm

  • Những điều nên và không nên làm

  • Những lời khuyên hữu ích để quản lý nhân tài

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 11

  Phần 11: Giữ chân nhân viên

  • Giữ chân nhân viên

  • Mục tiêu và động lực

  • Thuyết kỳ vọng

  • Thuyết hướng đối tượng

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Kết thúc

  • Kết thúc

  • Những câu nói hay

  • Bài học kinh nghiệm