Nội dung khóa học

 • 1

  Phần 1: Mở đầu

  • Mở đầu

  • Mục tiêu khoá học

  • Khảo sát trước khoá học

 • 2

  Phần 2: Cái nhìn toàn cảnh

  • Mở đầu

  • Ngắn hạn và Dài hạn

  • Nhận ra các cơ hội tăng trưởng

  • Cẩn trọng trong việc ra quyết định

  • Mọi thứ đều có liên quan lẫn nhau

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: KPIs (Các chỉ số đánh giá hiệu suất trọng yếu)

  • Dẫn nhập

  • Quyết đoán

  • Linh hoạt

  • Chủ động

  • Trực quan

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Chiến lược quản trị rủi ro

  • Mở đầu

  • Đánh giá liên tục

  • Các yếu tố nội sinh và ngoại sinh

  • Đánh giá và hiệu chỉnh

  • Biết khi nào nên dừng lại

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Nhận biết cơ hội học hỏi

  • Mở đầu

  • Xây dựng thói quen luôn học hỏi

  • Nhìn nhận lại những quyết định cũ

  • Những vấn đề là cơ hội học hỏi

  • Nhận thấy điểm mù của bản thân

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Những câu trả lời quan trọng bạn cần biết về tài chính của Công ty

  • Mở đầu

  • Điều gì mang lại tiền cho Công ty?

  • Doanh thu năm ngoái của Công ty là bao nhiêu?

  • Lợi nhuận của Công ty như thế nào?

  • Chi phí của Công ty ra sao?

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Hiểu biết về Tài chính (I)

  • Mở đầu

  • Tài sản

  • Các chỉ số tài chính

  • Nợ phải trả

  • Vốn sở hữu

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 8

  Phần 8: Hiểu biết về Tài chính (II)

  • Mở đầu

  • Báo cáo kết quả kinh doanh

  • Bảng cân đối kế toán

  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  • Đọc, đọc nữa, đọc mãi

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Sự nhạy bén kinh doanh trong quản trị

  • Mở đầu

  • Quản trị tài năng

  • Quản trị thay đổi

  • Quản trị tài sản

  • Quản trị tổ chức

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10: Tư duy phản biện trong kinh doanh

  • Mở đầu

  • Đặt đúng câu hỏi

  • Tổ chức dữ liệu

  • Đánh giá thông tin

  • Ra quyết định

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 11

  Phần 11: Những đòn bẩy tài chính then chốt

  • Mở đầu

  • Đầu tư vào con người

  • Giao tiếp hiệu quả

  • Cải thiện qui trình

  • Thiết lập mục tiêu

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Tổng kết

  • Mở đầu

  • Danh ngôn

  • Bài học đã học