Nội dung khóa học

 • 1

  Phần 1: Mở đầu

  • Mở đầu

  • Mục tiêu của khóa học

 • 2

  Phần 2: Định nghĩa về Kèm cặp và Dìu dắt

  • Định nghĩa về Kèm cặp và Dìu dắt

  • Kèm cặp là gì?

  • Dìu dắt là gì?

  • Giới thiệu về mô hình G.R.O.W

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Thiết lập mục tiêu

  • Thiết lập mục tiêu

  • Các mục tiêu trong Kèm cặp theo mô hình GROW

  • Xác định các vùng phù hợp để thiết lập mục tiêu kèm cặp

  • Thiết lập mục tiêu SMART

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Hiểu thực tế

  • Hiểu thực tế

  • Hiểu rõ về hiện trạng của người nhân viên

  • Xác định các trở ngại

  • Tìm hiểu quá khứ

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Đưa ra các biện pháp giúp nhân viên đạt mục tiêu đề ra

  • Đưa ra các biện pháp giúp nhân viên đạt mục tiêu đề ra

  • Xác định các con đường đi tới mục tiêu

  • Lựa chọn phương án cuối cùng của bạn

  • Xây dựng Kế hoạch thực hiện

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Kế hoạch hành động

  • Kế hoạch hành động

  • Xây dựng bản kế hoạch hành động

  • Xác định bước đầu tiên

  • Tạo động lực cho nhân viên

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Tầm quan trọng của sự tin tưởng

  • Tầm quan trọng của sự tin tưởng

  • Tin tưởng là gì?

  • Kèm cặp và Sự tin tưởng

  • Xây dựng sự tin tưởng

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 8

  Phần 8: Đưa ra ý kiến phản hồi cho nhân viên

  • Đưa ra ý kiến phản hồi cho nhân viên

  • Phản hồi kiểu theo mô hình bánh Sandwich

  • Phê bình mang tính xây dựng

  • Khuyến khích nhân viên phát triển

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Vượt qua các trở ngại

  • Vượt qua các trở ngại

  • Các trở ngại phổ biến

  • Đánh giá lại các mục tiêu

  • Tập trung vào sự tiến bộ

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10: Đạt được mục tiêu cuối cùng

  • Đạt được mục tiêu cuối cùng

  • Làm thế nào để biết khi đạt được thành công

  • Chuyển đổi mức độ phát triển cho nhân viên

  • Lập và lưu trữ hồ sơ kèm cặp

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 11

  Phần 11: Dìu dắt khác với Kèm cặp như thế nào

  • Dìu dắt khác với Kèm cặp như thế nào

  • Những khác biệt cơ bản

  • Pha trộn 2 mô hình

  • Điều chỉnh mô hình kèm cặp GROW khi thực hiện dìu dắt phát triển nhân viên

  • Tập trung vào mối quan hệ

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Kết thúc

  • Kết thúc

  • Những câu nói hay