Nội dung khóa học

 • 1

  Phần 1: Mở đầu

  • Mở đầu

  • Mục tiêu khóa học

  • Xem lại bài tập cho trước

 • 2

  Phần 2: Sắp xếp có tổ chức I

  • Sắp xếp có tổ chức I

  • Xử lý Email

  • Quản lý tệp điện tử

  • Theo dõi giấy tờ

  • Tận dụng hộp thư thoại

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 3

  Phần 3: Sắp xếp có tổ chức II

  • Sắp xếp có tổ chức II

  • Giữ không gian làm việc ngăn nắp

  • Sửa dụng cuốn sổ việc cần làm

  • Thêm một dặm: Thêm kỹ thuật quản lý dự án vào hộp dụng cụ của bạn

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 4

  Phần 4: Quản lý thời gian

  • Quản lý thời gian

  • Quản lý thời gian của bạn

  • Giữ mọi thứ đi đúng tiến độ

  • Duy trì lịch trình

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 5

  Phần 5: Hoàn thành mọi thứ đúng hạn

  • Hoàn thành mọi thứ đúng hạn

  • Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên

  • Bí quyết đi đúng tiến độ

  • Thiết lập mục tiêu

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 6

  Phần 6: Nhiệm vụ đặc biệt

  • Nhiệm vụ đặc biệt

  • Lên kế hoạch cho các cuộc họp nhỏ

  • Lên kế hoạch cho các cuộc họp lớn

  • Tổ chức đi lại

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 7

  Phần 7: Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói

  • Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói

  • Nghe và lắng nghe: Chúng không giống nhau

  • Đặt câu hỏi

  • Giao tiếp với sức mạnh

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 8

  Phần 8: Kỹ năng giao tiếp không sử dụng lời nói

  • Kỹ năng giao tiếp không sử dụng lời nói

  • Ngôn ngữ cơ thể

  • Tín hiệu bạn gửi đến người khác

  • Không phải điều bạn nói, mà là cách bạn nói

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 9

  Phần 9: Tiếp thêm sức mạnh cho bản thân

  • Tiếp thêm sức mạnh cho bản thân

  • Quyết đoán

  • Giải quyết mâu thuẫn

  • Tạo dựng sự đồng thuận

  • Ra quyết định

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 10

  Phần 10: Nhóm hai người

  • Nhóm hai người

  • Làm việc với quản lý của bạn

  • Kỹ năng gây ảnh hưởng

  • Điều cần làm trong tình thế khó

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 11

  Phần 11: Chăm sóc bản thân

  • Chăm sóc bản thân

  • Công thái học

  • Quản lý căng thẳng

  • Đối phó với khối lượng công việc lớn

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập

 • 12

  Phần 12: Tổng kết

  • Tổng kết

  • Ngôn ngữ từ trí tuệ