Nội dung khoá học

 • 1

  Phần 1: Bắt đầu

  • Mở đầu

  • Mục tiêu khóa học

 • 2

  Phần 2: Mục đích của chương trình Hội nhập Nhân viên mới

  • Mục đích của chương trình Hội nhập Nhân viên mới

  • Chi phí tuyển dụng nhân viên

  • Sự lo lắng

  • Nhân viên nghỉ việc

  • Những kỳ vọng thực tế đối nhân viên mới

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập Phần 2

 • 3

  Phần 3: Hội nhập nhân viên mới - Những điều cần biết

  • Hội nhập nhân viên mới – Những điều cần biết

  • Hội nhập nhân viên mới là gì?

  • Tầm quan trọng của hội nhập nhân viên

  • Làm cho nhân viên cảm thấy được chào đón

  • Việc cần làm trong ngày đầu tiên cho nhân viên mới

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập Phần 3

 • 4

  Phần 4: Chuẩn bị cho chương trình Hội nhập Nhân viên mới

  • Chuẩn bị cho Chương trình hội nhập nhân viên mới

  • Chuyên nghiệp

  • Rõ ràng

  • Chỉ định người dìu dắt

  • Đào tạo

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập Phần 4

 • 5

  Phần 5: Nội dung công việc của chương trình Hội nhập nhân viên mới

  • Nội dung công việc của Chương trình hội nhập nhân viên mới

  • Trước khi nhân viên mới đến nhận việc

  • Khi nhân viên mới đến nhận việc

  • Tuần đầu tiên

  • Tháng đầu tiên

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập phần 5

 • 6

  Phần 6: Tạo ra một chương trình gắn kết nhân viên

  • Tạo ra một chương trình gắn kết nhân viên

  • Định hướng đúng ngay từ khi bắt đầu

  • Vai trò của Bộ nhận Nhân sự

  • Vai trò của Trưởng các Bộ phận/Phòng/Ban (người quản lý)

  • Đặc điểm của sự gắn kết

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập phần 6

 • 7

  Phần 7: Giám sát nhân viên mới

  • Bố trí công việc ngay từ đầu

  • Giám sát nhân viên mới

  • Lên lịch gặp nhân viên

  • Trách nhiệm của người dìu dắt nhân viên mới

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập phần 7

 • 8

  Phần 8: Thiết lập các kỳ vọng

  • Thiết lập các kỳ vọng

  • Xác định yêu cầu

  • Xác định các cơ hội giúp nhân viên tiến bộ và phát triển

  • Thiết lập các kỳ vọng qua lời nói

  • Thiết lập kỳ vọng bằng văn bản

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập phần 8

 • 9

  Phần 9: Kiên cường và linh hoạt

  • Kiên cường và Linh hoạt

  • Kiên cường là gì?

  • Tại sao kiên cường lại quan trọng?

  • 5 bước trở thành người kiên cường

  • Linh hoạt là gì?

  • Tại sao linh hoạt lại quan trọng?

  • 5 bước để trở nên linh hoạt

  • Nghiên cứu tình huống

  • Câu hỏi ôn tập phần 9

 • 10

  Phần 10: Phân công công việc

  • Phân công công việc

  • Những nguyên tắc chung

  • Phương pháp độc tài

  • Phương pháp hái táo

  • Phương pháp hợp tác

  • Nghiên cứu tình huống

 • 11

  Phần 11: Đưa ra ý kiến phản hồi

  • Đưa ra ý kiến phản hồi

  • Đặc điểm của những phản hồi tích cực

 • 12

  Phần 12: Lời kết

  • Lời kết

  • Những câu nói sáng suốt